ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ


Abstract


These objectives of research were to study the protection of pregnant women with vocational qualifications under the Office of Vocational Education in Sisaket province. The purposes of the study focused on the relationship between bio-social factors and knowledge about the pregnant prevention and sexual behavior of pregnant women on vocational qualifications under the Office of Vocational Education in Sisaket
The populations were female students who were studying at the Diploma on the school belonged to vocational education in Sisaket province based on 6 samples of 380 exotics obtained by systematic sampling. The tools were a query tool. The statistical analyses of the data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical analyses verified the research hypothesizes were the correlation coefficient of Spearman and the correlation coefficient of Pearson Statistical tests of significance using t-test.
The results showed that
1. Pregnant preventive behavior of Diploma students in vocational schools under the Sisaket province is average
2. The factors of research found that age, working at night and having a sexual experience had the negative correlation with pregnant preventive behavior of Diploma students in Vocational Education in Sisaket porvince. Bio-social factors did not work at night and having no sexual experienced intercourse. There was a positive relationship pregnant preventive behavior for the students. Moreover, bio-social factors, the result of study, residential and income had no positive relationship pregnant preventive behavior for the students.
The Knowledge of pregnancy had a positive relationship with students' pregnant preventive behavior.
Sexuality was the values about sexuality and the influence of peer groups on sexual behavior. It found that There was the positive correlation related to prevent pregnant behaviors of students.

Keywords


preventive behavior of pregnant students

Full Text:

PDF

References


Henshaw, S.K. “Unintended pregnancy in the United States,” Fam Plann Perspect; 1998.

Litt IF. “Pregnancy in adolescence,” JAMA; 1996.

Joseph, N.P. Pregnancy in adolescence.In: Carpenter SEK, Rock JA, eds. Pediatric and adolescent gynecology. Philadelphia : Sounders; 2000.

Stevens-SimonC,LowyR.“Teenage childbearing. An adaptive strategy for the socioeconomically disadvantaged or a strategy for adapting to socioeconomic disadvantage?,”Arch Pediatr Adolesc Med; 1995.

Coley RL, Chase-Lansdale PL. “Adolescent pregnancies, and parenthood. Recent evidence and future directions,” Am Psychol; 1998.

Brown, R.T. Growth and development. In: Strasburger VC, Brown RT. Adolescent Medicine. A practical guide. 2nd ed. New York : Lippincott-Raven; 1998.

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง. สภาวะการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรก่อนวัยอันควร. เอกสารอัดสำเนา; 2549.

วีระพล จันทร์ดียิ่ง และจิตติ หาญประเสริฐพงษ์. นรีเวชเด็กและวัยรุ่น. สงขลา : ชาญเมืองการพิมพ์; 2548. [9] East, P.L, Matthews,K.L, Felice ME. “Qualities of adolescent mothers’ parenting,” J Adolesc Health; 1994.

ณฐาภพ ระวะใจ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.