Journal History

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ISSN 1906 - 0874 เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบัน เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงาน จัดพิมพ์บททความประเภทต่างๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Paper) และ บทความวิชาการ (Academic Paper)