THE FACTORS THAT INFLUENCE MAKING DECISION ON USING SERVICE OF 3G MY BY CAT IN BANGKOK METROPOLITAN AREAS

สุภาวดี บุญทา, ดร.ไกรชิต สุตะเมือง, ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

Abstract


The purpose of this quantitative research was as follows: (1) to study the attribute and differences on demographic that using 3G mobile service from my by cat in Bangkok metropolitan areas. (2) To study factors of marketing mix that affects using 3G mobile service from my by cat in Bangkok metropolitan areas. (3) To study related factors that affects using 3G mobile service from my by cat in Bangkok metropolitan areas. The number of sample using 3G mobile service from my by cat 400 persons to reply the questionnaires. In analyze the data, Computer program were used. The research analyzed by descriptive statistics including percentages, mean, standard deviation, Analysis of Variance (ANOVA) and Multiple Regression Analysis (MRA) to analyze the relationship between Product mix , the other and decision making The Results of the study were as follows showed that most of the respondents were female, age group of 26 to 35 years in the single. They possessed a Bachelor‘s degree and earned an average monthly income between 10,001 and 20,000 baht, Working in private enterprise. The Personal factors are different satisfied the affecting decision making to used 3G mobile service Form MY BY CAT in Bangkok metropolitan areas. The factors of Product Mix affecting decision making to used 3G mobile service Form MY BY CAT Product has average 5.93 Price has average 6.63 Place has average 6.53 and Promotion has average 6.98 However The Price not affecting decision making to select 3G mobile service Form MY BY CAT. Was also found Brand Image and Trust affecting decision making to using 3G mobile service Form MY BY CAT in Bangkok metropolitan areas.

Keywords


Decision, 3G My by CAT, Product Mix

Full Text:

PDF

References


ปุยฝ้าย ศิริสารการ. (2545). พฤติกรรมการซื้อและการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในเขต กรุงเทพมหานคร. ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาเศษฐศาสตร์ธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา. (2552). รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2552. หน้า 11.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. (2539). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ. พัฒนาศึกษา

ดารา ทีปะปาล. 2542. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.

อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุภาภรณ์ พลนิกร. 2548. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด

ปริญ ลักษิตานนท์ . (2544). จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ. ทิปปิ้ง พอยท์

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ. ส.เอเชีย เพรส.

อ้อยทิพย์ กองสมบัติ. (2538). ความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลิกนกและสาขามุกดาหาร. ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พิบูล ทีประปาล. (2545). การโฆษณาและส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ. มิตรสัมพันธ์กราฟฟิก

กุลวดี คูหะโรจนานนท์. (2545). หลักการตลาด. ปทุมธานี. สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.

สุดาดวง เรืองระจุริ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัย เขตเทคนิคกรุงเทพ.

สิอัญญา ศรีอนันต์ทรัพย์. (2553) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือ Blackberry ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร. การตลาด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์. (2554). การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยรังสิต.

มีนา อ่องบางน้อย. (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ). สาขาการตลาด. บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กฤษฎา เจริญวุฒิขจร. (2551) พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ. (2552) ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอ็ดดูเรชั่น.

Schiffman, Leon G.; & Leslie L. Kanuk. (2004). Consumer behavior. New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, Philip. (2000). Marketing Management. The Millennium Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Millet, J.D. (1954). Management in the public service. New York: McGraw-Hill.

COBB-WALGREN, C. J., RUBLE, C. A. & DONTHU, N. (1995) Brand equity, brand

preference, and purchase intent. Journal of Advertising.