การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

บำรุง ตอนสุข, สมพร สุขะ

Abstract


This research purpose to develop the online learning course in atomic structure and periodic table and find efficiency of online learning course and compare the student achievement between before and after learning. The sampler of this research are 30 students of civil engineering division faculty of engineering rajamangala university of technology krungtep who study in summer semester academic year 2011. The research tools are online lesson in atomic structure and periodic table students can do the exercise between learning. Exercise is multiple choice and know the after finish learning. Statistic used are arithmetic mean, percentage, standard deviation and t- test.
The result show that online course assess by experts is appropriate tool. The efficiency is 84.17/85.00 which higher than the specified criteria of 80/80. And student achievement after learning is higher than before learning at significant level 0.1. In Conclusion,: The study indicates online learning courses has efficiency and good achievement

Keywords


online Learning course

Full Text:

PDF

References


ชัด บุญญา. 2554 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT

[ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://www.nitesonline.net/

ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพ : โทรเนรมิตรกิจอินเตอร์.

ปารถนา เพชรโต (2547) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์รายวิชาเคมี 1เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

[ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://khoon.msu.ac.th/full59/pratthana4875/titlepage.pdf

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง. 2551. “การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการวิจัยและ ทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2.

ไพศาล ภาโนมัย (2549) การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง พันธะเคมีสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4(ม.4)

[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://khoon.msu.ac.th/full136/paisan131566/titlepage.pdf

ไพโรจน์ ตรีรณธนาคุณ. ไพบูลย์ เกียรติโกมล. และเสกสรรค์แย้มพินิจ. 2551. การออกแบบและการ ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนสำหรับ e-Learning. กรุงเทพ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

วาโร เพ็งสัวสดิ์. 2546. การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.