Author Details

มีศิลป์, กุสุมา, มหาวิทยาลัยราชภุฎอุบลราชธานี, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2014) - Articles
    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
    Abstract  PDF