Author Details

สันพนวัฒน์, , มหาวิทยาลัยราชภุฎอุบลราชธานี, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2014) - Articles
    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
    Abstract  PDF